El compliance sociolaboral

Girona, 23.05.2024, Jordi Bellvehí

El món avança i està canviant a gran velocitat i el món del Dret i de les relacions sociolaborals no son una excepció. 
 
En els darrers anys estem veient una transformació evident en les empreses ben gestionades cap a una cultura de compliment, com un element essencial i de valor afegit per a la sostenibilitat i l’èxit futur de l’organització.
 
Ha passat en molts àmbits, però probablement el sociolaboral és el que ha estat més intervingut des del punt de vista normatiu, destacant obligacions com els controls horaris, el protocols contra l’assetjament laboral i sexual, els sistemes i canals de denúncia, els plans d’igualtat, la nova normativa LGTBI, els informes de l’Estat de la Informació no Financera (EINF) i la futura obligació de fer informes anuals de sostenibilitat etc.; junt amb una reforma laboral i amb unes noves modalitat de contractes i d’opcions de temporalitat i flexibilitat. 
 
En les empreses en que ja hi ha implantat un Sistema de Gestió de Compliance, que es manté i gestiona correctament, s’ha posat de manifest que l’àrea que requereix més atenció i control, en la que es produeixen més incidents i denúncies i en la que s’ha de posar més el focus, l’atenció i la dedicació és l’àrea sociolaboral. Una empresa que no gestioni bé l’àrea sociolaboral, és una empresa mal gestionada, poc sostenible a mitjà termini. 
 
La dedicació especial a aquesta àrea sociolaboral, analitzant riscos i oportunitats de millora, fent valoracions i mapes de riscos, implementant un sistema de gestió integral, documentant processos, fixant controls, designant responsables dels controls, verificant l’eficàcia del sistema, fent auditories internes, fent formació i portant una bona comunicació i una bona gestió dels incidents i les denúncies; té avantatges evidents i s’ha convertit en una necessitat per a totes aquelles empreses que tenen una cultura de compliment i pretenen ser sostenibles. 
 
És per aquesta raó que, al marge de que l’empresa tingui un sistema de gestió de compliance general i integral que abasti totes les seves àrees i activitats; s’ha vist l’oportunitat, conveniència i el valor afegit de tenir un Sistema de Gestió de Compliance Sociolaboral i amb aquesta intenció s’ha creat una Norma UNE 19604 de Gestió de Compliance Sociolaboral
 
Aquesta norma és una molt bona guia per tenir un marc de referència del nivell de qualitat del sistema de gestió de compliance sociolaboral que s’implanti a l’empresa, atès que incorpora tot allò après en els darrers anys amb l’aplicació d’altres normes com la ISO 31.000 sobre gestió de riscos, la UNE 19601 de gestió de compliance penal, la ISO 37.301 de sistemes de gestió de compliance,  la UNE-ISO 26.000 de responsabilitat social i altres normes relacionades.     
 
Entre altres avantatges, el comptar amb un sistema de gestió del compliance sociolaboral, aporta a l’empresa els següents: (i) l’evidència d’una cultura de compliment i sostenibilitat i un missatge molt potent intern i extern sobre el posicionament de l’empresa en aquesta matèria, que repercuteix en la seva reputació i credibilitat; (ii) la detecció i prevenció de riscos legals, evitant danys potencials, i la detecció i gestió de millores a fer i d’oportunitats a aprofitar; (iii) l’avançament als incidents o conflictes i la bona gestió i instrucció de denúncies o disputes; (iv) protegir i millorar la reputació de l’empresa i reforçar la seva responsabilitat social corporativa i la seva sostenibilitat; (v) la correcta documentació del sistema, la seva gestió, la designació de responsables, la fixació de controls, la verificació dels controls i de l’eficàcia del sistema, la correcta formació i comunicació; (vi) la millora de les oportunitats de negoci i la sostenibilitat social a través d’un adequat equilibri entre creixement econòmic i responsabilitat social; (vii) un augment de la capacitat de captar i de retenir talent; etc.
 
Ja actualment i més en el futur, una empresa que no tingui una manifesta cultura de compliment i de responsabilitat social i una bona gestió sociolaboral no és, ni serà atractiva internament, ni externament i aquest fet que és objectiu i evident, té molta importància en tots els àmbits, des de la visió dels propis empleats i la seva actitud i el seu retorn i implicació, fins a la capacitat d’atraure i retenir talent, fins a la imatge que es dóna a clients, proveïdors i col·laboradors externs i també als competidors, fins al valor de l’empresa en cas de que es busqui un inversor o una operació de venda o fusió etc. La bona gestió sociolaboral s’ha convertit clarament en un element essencial que dóna valor a l’empresa i als seus propietaris.   
 
Per a aquelles empreses que no tinguin implantat un bon sistema de gestió sociolaboral, es recomana fer un bon treball inicial de implantació, perquè és la base i fonament de que tot el treball i esforç de gestió i manteniment posterior sigui correcte. Aquest treball de implantació i també el correcte manteniment, requereix comptar amb professionals que coneguin bé la matèria i hi tinguin experiència i bon criteri i sàpiguen adaptar-se al context de l’empresa i a l’abast que necessita, amb criteris raonables i proporcionats (és bo fer vestits a mida). Per això es recomana comptar amb consultors experts externs que acompanyin en aquest procés i en la seva gestió i que puguin donar un valor afegit al que poden aportar els responsables interns de l’empresa. 
 
El sistema de gestió del compliance sociolaboral no està contraposat, ni és una duplicitat d’un sistema de gestió integral de compliance per a tota l’empresa o d’altres normes o estàndards coneguts i reconeguts en l’àmbit laboral com poden ser per exemple totes les ISO de la família de normes ISO 45.000. En relació al compliance general i integral de l’empresa, en aquelles empreses que el tinguin, el compliance sociolaboral hi està integrat, harmonitzat i coordinat i en relació a altres normes legals o no legals (voluntàries) de l’àmbit laboral, el compliance sociolaboral ha de ser integral dins aquesta àrea i abastar tot aquell àmbit, obligatori i voluntari, amb tota la seva amplitud, diversitat i complexitat, per portar un seguiment i control total i eficient. 
 
Resumint el que s’ha dit, la nova UNE 19604-2023 s’ha de veure com una eina idònia per a la gestió sociolaboral, a tenir com a referència de qualitat a perseguir i assolir i com una guia pràctica i molt útil de totes les qüestions a tenir en compte, implementar i gestionar degudament. És una oportunitat a aprofitar, una possibilitat clara de millora i un element competitiu diferenciador per a qui el sàpiga aprofitar. 
 
El compliance sociolaboral