Mediació a l’empresa: una via constructiva per resoldre conflictes

08.05.2024

Si dirigeixes un equip de persones, ben segur que més d’una vegada t’has trobat amb algun conflicte laboral i no has sabut com afrontar-lo. Aquests conflictes sovint són inevitables, però la manera en què es gestionen pot ser transformadora de cara a futures disputes.

Així doncs, la mediació es presenta com una eina efectiva per resoldre conflictes a l’empresa de manera constructiva i col·laborativa.

 

I bé, en què consisteix?

Es tracta d’un procés de resolució de conflictes que implica la intervenció d’una tercera persona imparcial, coneguda com el/la mediador/a, per ajudar a les parts en conflicte a arribar a una solució mútuament acceptable.

 

Comprendre la importància de la mediació

La mediació és més que un mitjà per resoldre disputes; promou un enfocament per trobar solucions conjuntament, per aconseguir la preservació de les relacions laborals, una major satisfacció i la possibilitat d’un ambient de treball més saludable.

Cal destacar que la identificació precoç dels conflictes és essencial per una intervenció oportuna a l’hora de prevenir l’escalada de les disputes i contribuir a un ambient laboral més harmoniós.

 

Com aconseguir aquesta mediació

  • Definició de rols: en una sessió de mediació, el/la mediador/a, que és una figura neutral i imparcial, facilita la comunicació entre les parts, assegurant un procés just i equitatiu.
  • Confidencialitat, voluntarietat i neutralitat: al llarg de les sessions de mediació, aquestes característiques actuen com a pilars fonamentals que permeten que les parts se sentin segures i disposades a participar activament.
  • Procés de mediació: començant per establir expectatives i crear un espai segur perquè tothom expressi les seves preocupacions, s’identifiquen els problemes i s’ajuda a les persones implicades a que comprenguin el conflicte de manera oberta. Per últim, es generen una sèrie de solucions que siguin mútuament acceptables i serveixin per arribar a acords a llarg termini.
  • Seguiment: un cop s’ha arribat a un acord, és necessari fer un seguiment per garantir-ne la implementació per part de totes les parts afectades.

 

La mediació laboral busca promoure la comunicació oberta i constituir solucions que permetin un bon ambient a la feina. D’aquesta manera, el conflicte es transforma en oportunitats de creixement i millora continua.

Mediació a l’empresa: una via constructiva per resoldre conflictes