Codi de conducta general d'Axxon

I.- CONSIDERACIONS GENERALS.
El present Codi de Conducta aplica a tots els serveis d’Axxon, bé constin en el seu lloc web www.axxon.jobs, bé constin en el seu lloc virtual o Metavers “Talentvers”, bé constin al lloc web de la consultoria “Axxon People Consulting”, o constin en qualsevol altre lloc o de qualsevol altra manera. Per això, aquest document es constitueix i aprova com a “Codi de Conducta General d’Axxon”.
El caràcter general d’aquest Codi de Conducta fa que determinades conductes o normes que les regulen es puguin referir exclusivament o principalment al Metavers i altres als llocs web; no obstant tant si l’usuari està en un o altre lloc o bé als dos al mateix temps, o accedeix des d’un a l’altre, les normes de conducta aquí codificades són d’obligat compliment.
El cos normatiu legal que regula els serveis d’Axxon no el constitueix només aquest Codi, sinó que el mateix és una part d’aquell cos normatiu, que a més compta amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat. A més, Axxon compta amb un sistema de Compliance, un Codi Ètic i un Canal Ètic, que convé que l’usuari conegui.

II.- NORMES DE CONDUCTA.
2.1.- Normes generals de conducta:
2.1.1 Per a l’adequat ús de qualsevol dels serveis oferts per Axxon es important tenir en compte tot un seguit de normes generales per tal de garantir que interacció i coexistència respectuosa, tolerant i pacífica, tant en el lloc web com altres plataformes i serveis inclòs el lloc virtual o Metavers “Talentvers”.
2.1.2 Respecte i Tolerància
Tracta a tots els membres de la comunitat amb respecte i cortesia. No toleris cap forma de discriminació, assetjament o intimidació basada en raça, color, religió, sexe, orientació sexual, discapacitat o qualsevol altra característica protegida per la llei. Igualment, valora les diferències d'opinió i fomenta un diàleg respectuós.
2.1.2 Comunicació Constructiva.
Fomenta una comunicació positiva i constructiva en totes les interaccions. Evita l'ús de llenguatge ofensiu, agressiu o vulgar. Evita els atacs personals i concentra't en els temes o problemes en qüestió.
2.1.3 Contingut apropiat.
No publiquis, comparteixis o promoguis contingut il·legal, difamatori, ofensiu o inadequat. Respecta els drets de propietat intel·lectual i no utilitzis contingut protegit sense el consentiment explícit dels titulars dels drets. Mantén els debats i les aportacions centrats en els temes relacionats amb la comunitat o el propòsit de la pàgina web.
2.1.4 Col·laboració i suport.
Fomenta la col·laboració i l'ajuda mútua entre els membres de la comunitat. Sigues disposat/da a compartir coneixements i experiències per ajudar els altres membres. Evita la desinformació intencionada i, si detectes errors, proporciona correccions de manera constructiva.
2.1.5 Privacitat i seguretat
Respecta la privacitat i la confidencialitat dels altres membres de la comunitat. No divulguis informació personal o confidencial sense el consentiment explícit de la persona afectada. No realitzis activitats que puguin comprometre la seguretat o la integritat de la pàgina web o dels altres membres.
2.1.6 Conductes prohibides
Queda expressament prohibit realitzar o participar de qualsevol de les conductes que s’enumeren a continuació :
a) Fingir ser una altra persona o entitat, robar la identitat d'algú o crear o utilitzar comptes falsos
b) Participar en fraus, estafes o altres activitats enganyoses
c) La recollida o compartiment d'informació personal confidencial, que afecti a altres persones, comprometre els comptes d'usuari, compartir informació d'inici de sessió del compte, participar en accessos no autoritzats o compartir programari maliciós
d) Crear o utilitzar un compte Axxon si ets menor de 13 anys
e) Sexualitzar, explotar o abusar de menors
f) Bullying, assetjament, assetjament o comportaments d'odi
g) Defensar, participar o promoure la violència, l'explotació humana, el tràfic de persones o el tràfic de persones. Donar suport o representar grups o persones implicades en el terrorisme, organitzacions basades en l'odi o grups criminals
h) Promoure o coordinar actes de dany físic, com ara agressió sexual o física, o suïcidi o autolesió.

i) Qualsevol forma de discriminació per raó de raça, ètnia, origen nacional, religió, casta, orientació sexual, sexe, gènere, identitat de gènere, malaltia, discapacitat o situació migratòria.
j) Qualsevol forma d'activitat íntima no consentida, inclosa compartir imatges íntimes d'altres persones sense consentiment
k) Infringir els drets de propietat intel·lectual, com ara l'ús inadequat de materials amb drets d'autor o amb marques comercials
l) Vendre, intercanviar o promocionar il·legalment béns regulats
m) Els espais públics com ara vestíbuls oberts i esdeveniments públics creen oportunitats especials per a un públic ampli. Si us plau, tingueu especial compte del vostre comportament i contingut en experiències i espais públics, ja que no tots els discursos i comportaments que poden ser acceptables en una experiència tancada ho són en una experiència pública. A més, no aprofiteu les característiques úniques de les experiències públiques compartint contingut que altres no volen veure. Els desenvolupadors (inclòs Axxon) poden prendre mesures sobre els usuaris o les experiències si aquests comportaments tenen lloc en experiències públiques, ateses les seves característiques úniques.
n) Enviar correu brossa a altres (oferir repetidament serveis comercials, béns o sol·licituds) o promocionar béns o serveis regulats
o) Participar o compartir un comportament o contingut sexualment explícit o violent.
p) Els desenvolupadors, així com els creadors i els administradors d'aplicacions, també poden establir les seves pròpies regles, més enllà d'aquest Codi de conducta, així que assegureu-vos que també llegiu les seves regles. També heu de complir les lleis aplicables, incloses les lleis locals.
q) Tampoc es admissible la reproducció, promoció o tràfic de drogues o altres substàncies controlades. El tràfic o venta de tabac o productes alcohòlics també està prohibit en aquesta plataforma.
r) No es permet cap mena de contingut que promogui serveis de joc o atzar, o que pugui ser percebut com publicitat de casinos, apostes o qualsevol altra activitat de joc comercial.
s) Les amenaces d’extorsió, “hacking” o “doxing” tampoc seran tolerades.
t) Estem profundament compromesos a garantir la seguretat dels menors a la nostra plataforma. No tolerem activitats que perpetuïn l'abús, el dany, la posada en perill o l'explotació de menors a l'espai. Qualsevol contingut, incloses les animacions o els mitjans creats o manipulats digitalment, que representi l'abús, l'explotació o la nuesa de menors és una infracció a la nostra plataforma i s'eliminarà quan es detecti.
u) Els usuaris han de complir els requisits d'edat mínima per utilitzar qualsevol servei d’Axxon, tal com s'estipula al nostre Avís Legal. Quan s'identifiquin els titulars de comptes menors d'edat, els suprimirem. La nostra plataforma està dissenyada tenint en compte la seguretat dels menors.
2.1.7 Denúncia de comportament inapropiat
Si observes un comportament inapropiat o una violació d'aquest codi de conducta, notifica-ho als administradors o moderadors de la pàgina web. Proporciona informació detallada sobre el comportament o incident en qüestió perquè pugui ser investigat adequadament. No prenguis represàlies contra aquells que informen de comportament inadequat. Qualsevol denuncia es pot vehicular a través del canal ètic del que disposa Axxon al qual es pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.axxon.jobs/ca/canal-etic.html
2.1.8 Sancions
L'incompliment d'aquest codi de conducta pot donar lloc a sancions, incloent l'avís, la suspensió temporal o l'exclusió permanent de la pàgina web.

2.2.- Normes de Conducta específiques pel Metavers (Talentvers):

2.2.1 Consideracions Generals
La missió d'Axxon és proporcionar a les persones el poder de connectar-se amb oportunitats laborals i apropar-se al món professional, incloent-hi experiències virtuals. Fomentar aquesta connexió implica permetre que els individus utilitzin la seva veu per compartir les seves experiències, punts de vista i idees, fins i tot si algunes persones poden discrepar o trobar-les controvertides. Esperem que tots els membres de la nostra comunitat, incloent-hi usuaris, creadors, administradors i desenvolupadors, s'adhereixin als nostres valors de veu, seguretat, autenticitat, dignitat i privadesa.
Davant de la importància del context, la cultura i la intenció de la comunitat, els creadors i administradors assumiran la responsabilitat principal d'abordar els problemes en les experiències específiques que supervisen, i això pot implicar variacions en l'aplicació i les experiències. Els administradors del Talentvers abordaran adequadament els problemes aplicant aquest Codi de Conducta, limitant les funcionalitats dels usuaris dins de les seves aplicacions o excloent-los completament.
2.2.1 Aplicabilitat de les normes de conducta generals
La realitat del Metavers (Talentvers) es complexa i innovadora. Es per això que adreçar la totalitat de les problemàtiques que poden generar-se durant el seu ús esdevé particularment dificultós. Per aquesta raó les normes generals han d’entendres com a aplicables directament a qualsevol interacció que es realitzi en l’ús de la plataforma. Cal entendre que les conductes prohibides previstes a l’apartat 2.1.6 i/o qualsevol anàloga estan igualment vetada.
2.2.2 Prohibicions específiques
Queda expressament prohibit l´ús de l’avatar virtual en qualsevol mode o forma que impliqui:
a) La manipulació de l’avatar d’una forma inapropiada tal com l’obstrucció d’altres avatars, l’assetjament, la persecució dins de l’espai virtual, la molèstia, vigilància o la realització de qualsevol de les conductes prohibides.
b) Qualsevol forma d’assetjament sexual queda expressament prohibida, igualment, qualsevol comportament sexual no desitjat o inadequat dirigit a una altra persona. No està permès cap contingut, inclosos comentaris , que impliquin l’assetjament sexual d’altres persones, independentment de la intenció de l'usuari, ja que aquestes accions poden causar una gran angoixa a les persones objectiu.
c) El desplegament de qualsevol mena de conducta discriminatòria per raó de raça, ètnia, origen nacional, religió, casta, orientació sexual, sexe, gener, identitat de gènere, malaltia greu, discapacitat, estat d'immigració o qualsevol altre atribut protegit. S’estén la prohibició a qualsevol forma d’execució de la conducta vehiculable a través de les múltiples eines que ofereix la plataforma com poden ser el mateix avatar, àudio, imatge i vídeo.

III. Ampliació del Codi de Conducta
Des d’Axxon continuarem actualitzant aquest codi de conducta per ajudar tothom a entendre millor les seves responsabilitats a mesura que continuem creant noves experiències i innovant en experiències virtuals per tal de garantir la convivència pacífica.