Estratègia organitzativa de persones

Les persones són les que aconsegueixen els resultats

Les organitzacions, vivim en un canvi constant i necessitem una ràpida adaptació. Tenir talent i persones alineades amb els propòsits de la Direcció i els objectius del negoci és una diferencia competitiva per la nostra empresa.

Els nostres serveis de consultoria estratègica s’enfoquen a impulsar el  valor de les persones en les organitzacions, permetent  als nostres clients disposar de la  visió i la metodologia per fer de les persones un  pilar de l’ estratègia empresarial.

Estratègia organitzativa de persones

Consultoria cultura corporativa

Alineem les pràctiques dels recursos humans amb els objectius de la organització  i consolidem una cultura corporativa empresarial única i decidida.

•  Definició Missió/visió.
•  Transformació valors corporatius.
•  Estudis de clima i Compromís.
•  Employer Branding.
•  Estratègia de comunicació interna.

Consultoria cultura corporativa

Polítiques i procediments de recursos humans

Revisem i dissenyem les polítiques de recursos humans que han d’orientar el talent als objectius , reduint els riscos i millorant l’eficiència.

•  Política de selecció externa.
•  Procediments per la selecció/promoció interna.
•  Plans d’avaluació de l’acompliment.
•  Normativa i organització interna del personal.
•  Política de desenvolupament i formació.
•  Procediments de On/Off Boarding.

Polítiques i procediments de recursos humans

Programes d'Outplacement

Facilitem la reubicació  d’aquelles persones que han estat acomiadades a altres projectes i empreses. Es tracta d’un servei  específic de RRHH i  que pot  formar part d’un programa, individual o col.lectiu,  de desvinculació de l’empresa. D’aquesta manera,  fem menys traumàtica i reduïm els riscos en la sempre difícil decisió d’executar acomiadaments.

•  Disseny i execució de plans de desvinculació de l’empresa individuals o especials.

Programes d'Outplacement

Plans d'Igualtat i RSC

Facilitem el desenvolupament i la implantació d’estratègies i polítiques que promouen  la igualtat de gènere i la responsabilitat social en el seu entorn laboral i empresarial.
Tant els Plans d’Igualtat com la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) són aspectes molt importants en la gestió dels RRHH i en la cultura de la organització,  perquè defineixen en com l’empresa es compromet en garantir condicions laborals justes, segures i saludables, contribuint al benestar físic i emocional dels seus treballadors/es.

•  Elaboració de diagnòstics sobre la situació de la igualtat en l’empresa.
•  Elaboració dels registres retributius.
•  Realització de plans d’igualtat i gestió del seu registre.
•  Formació i participació en comissions d’igualtat.
•  Col·laboració en la sol·licitud del distintiu “Igualtat en l’Empresa”.
•  Procediments per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
•  Sensibilització del personal en matèria d’Igualtat i prevenció de l’assetjament.
•  Implantació de sistemes de gestió de la responsabilitat social: SR10, SGE 21, SA8000, ISO26000.
•  Elaboració de projectes de conciliació de la vida laboral i familiar.
•  Realització d’auditories en Complaince Laboral.

Plans d'Igualtat i RSC

Polítiques retributives

Servei especialitzat en ajudar a les organitzacions a dissenyar, desenvolupar i gestionar estratègies de compensació i beneficis pels seus empleats. Aquestes polítiques esdevenen fonamentals en l’atracció, retenció i motivació del talent, així com en consolidar la satisfacció generals dels empleats.

•  Sistemes de valoració de llocs de treball.
•  Realització d’auditories retributives.
•  Retribució flexible i beneficis socials.
•  Sistemes d’objectius , bonus i variables.
•  Sistemes de retribució vinculats a plans de carrera.

Polítiques retributives